eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › modernizacja Szkoły Podstawowej nr 34 w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 12B

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2007-04-17

POZYCJA 22380

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: modernizacja Szkoły Podstawowej nr 34 w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 12B Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, do kontaktów: Adam Maruszak, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6998449, fax 022 6998154, e-mail: agnieszka.oktaba@srodmiescie.warszawa.pl. Adresy internetowe Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.srodmiescie.warszawa.pl Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Halina Miturska, ul. Żurawia 43, pok. 403, 00-680 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 699 84 88, fax 022 699 82 82. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Hanna Laskowska, ul. Żurawia 43, pok. 408, 00-680 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 699 82 83, fax 022 699 82 82. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Kancelaria ogólna, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 699 84 49, fax 022 699 81 54. 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne. Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja Szkoły Podstawowej nr 34 w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 12B. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Warszawa ul. Kruczkowskiego 12 B. 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Czas trwania umowy ramowej: Wartość umowy ramowej: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Szkoły Podstawowej nr 34 w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 12B.Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 34 w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 12B polega na adaptacji części pomieszczeń szkolnych na przedszkole czterooddziałowe oraz modernizacji kuchni na potrzeby szkoły i przedszkola. Adaptowana powierzchnia budynku na potrzeby przedszkola wynosi 576,6 m2. Powierzchnia pomieszczeń przedszkolnych na poziomie piwnic (szatnie i pomieszczenia porządkowe) wynosi 77,7 m2. zakres robót do wykonania w części dotyczącej adaptacji pomieszczeń obejmuje między innymi: - roboty rozbiórkowe (rozbiórka ścian działowych), poszerzenie istniejących otworów drzwiowych oraz wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach nośnych z prefabrykowanych elementów wielootworowych, - wymurowanie nowych ścian działowych, wymiana drzwi wejściowych wraz ze ścianką aluminiową, - montaż drzwi wewnętrznych odpornych na ogień, - wymiana okien na okna odporne na ogień, - montaż siłowników do samoczynnego otwierania dwóch okien na klatce schodowej, - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni, - wyposażenie kuchni, - wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych we wszystkich modernizowanych pomieszczeniach, - wykonanie instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych (podłączenie projektowanych urządzeń do instalacji wodno - kanalizacyjnych w obiekcie). 1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Nie dotyczy 1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV wg słownika 2008: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Oryginalny kod CPV: 45.31.00.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV wg słownika 2008: 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne Oryginalny kod CPV: 45.23.24.60 - Roboty sanitarne Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.24.60 - Roboty sanitarne Oryginalny kod CPV: 45.33.10.00 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza Kod CPV wg słownika 2008: 45.33.10.00 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Zakres zamówienia:Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 34 w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 12B polega na adaptacji części pomieszczeń szkolnych na przedszkole czterooddziałowe oraz modernizacji kuchni na potrzeby szkoły i przedszkola. Adaptowana powierzchnia budynku na potrzeby przedszkola wynosi 576,6 m2. Powierzchnia pomieszczeń przedszkolnych na poziomie piwnic (szatnie i pomieszczenia porządkowe) wynosi 77,7 m2. zakres robót do wykonania w części dotyczącej adaptacji pomieszczeń obejmuje między innymi: - roboty rozbiórkowe (rozbiórka ścian działowych), poszerzenie istniejących otworów drzwiowych oraz wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach nośnych z prefabrykowanych elementów wielootworowych, - wymurowanie nowych ścian działowych, wymiana drzwi wejściowych wraz ze ścianką aluminiową,- montaż drzwi wewnętrznych odpornych na ogień, - wymiana okien na okna odporne na ogień, - montaż siłowników do samoczynnego otwierania dwóch okien na klatce schodowej, - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni, - wyposażenie kuchni, - wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych we wszystkich modernizowanych pomieszczeniach, - wykonanie instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych (podłączenie projektowanych urządzeń do instalacji wodno - kanalizacyjnych w obiekcie). 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 24.08.2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 17000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) 2) Warunki udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne Opis warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163, ze zmianami) oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163, ze zmianami). W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców każdy Wykonawca musi spełniać warunek. 2. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym, polegającym na wykonaniu z należytą starannością, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia związanego z wykonaniem przebudowy obiektu budowlanego. Wartość zamówienia nie może być mniejsza niż 600 000,00 zł (brutto). W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek. 3. Wykonawca musi dysponować osobą, która posiada uprawnienia budowlane, niezbędne do podjęcia obowiązków kierownika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać warunek. 4. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalającą na sfinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek. 5. Wykonawca musi wnieść wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie, zgodnie z treścią SIWZ. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków zamówienia dokonana będzie na podstawie złożonych dokumentów, Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie artykułu 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na formularzu sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy Wykonawca. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. 3. Wykaz robót, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, informujący o wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia związanego z wykonaniem przebudowy obiektu budowlanego. Wartość zamówienia nie może być mniejsza niż 600000,00 zł (brutto). Do wykazu robót należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienie zostało wykonane należycie lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (np. referencje, protokoły odbioru robót). W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek i złożyć wykaz robót. 4. Uprawnienia budowlane osoby, która będzie wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiednich izb samorządowych zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, wymieniony wyżej dokument musi złożyć co najmniej jeden z Wykonawców. 5. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 500000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, wymieniony wyżej dokument musi złożyć co najmniej jeden z Wykonawców. 6. Dowód wniesienia wadium. Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 2) Kryteria oceny ofert 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl. Opłata: 10 Waluta PLN. Warunki i sposób płatności: Opłatę za specyfikację istotnych warunków zamówienia należy wpłacać do kasy Urzędu m. st. Warszawy - Dzielnica Śródmieście ul. Nowogrodzka 43, Warszawa, w pon. w godz. od 10.15 do 17.00, wt. - pt. w godz. od 8.15 do 15.00, lub na rachunek bankowy Zamawiającego - nr 59 1240 1066 1111 0010 0317 1823. 3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: 3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2007 godzina 12:00. 3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.05.2007, godzina 12:30, Siedziba zamawiającego:ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, Sala Rady, piętro I.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie. 2) Informacje dodatkowe: 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13.04.2007.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.